ทักทายกันก่อน

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ทักทายกันก่อน

jaratse
Administrator
สวัดดีครับเพื่อน ๆ มือใหม่ หัดเล่นกีต้าโปร่ง กีต้าโฟล์ค ทุกท่าน ขอเชิญแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันที่นี่นะครับ